Lola Lola

131 tekstów – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Praw­dzi­wa bieda uczy sza­cun­ku, po­kory i skromności. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 stycznia 2017, 15:50

Śpiesz się po­woli, a szyb­ciej doj­dziesz do celu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 stycznia 2017, 20:44

Nowy

Szłam w sta­rym ro­ku uli­cami mias­ta K. In­tensyw­niej niż zaz­wyczaj wpat­ry­wałam się w twarze ludzkie. Coś chciałam z nich wy­ciągnąć czy zro­zumieć. Każdy człowiek jest in­ny. Każdy człowiek to ko­pal­nia myśli. Chciałabym [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 3 stycznia 2017, 20:13

Ciężko jest stra­cić ko­goś, ko­go się tak nap­rawdę nig­dy nie miało. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 grudnia 2016, 18:15

Im jes­teśmy star­si, tym in­ny sta­je się nasz pun­kt widzenia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 grudnia 2016, 12:47

Wcześniej

Była wi­gilia w Cen­trum In­terwen­cji Kry­zyso­wej. Roz­da­wano tam pre­zen­ty dzieciom, młodzieży i do­rosłym. Byłam tam z grupą ze stu­diów, je­den z chłopaków był przeb­ra­ny za Święte­go Mi­kołaja, reszta ja­ko je­go po­moc­ni­cy. Śpiewaliśmy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 14 grudnia 2016, 21:17

Uśmiech

Szłam uli­cami mias­ta K. Ro­biłam zdjęcia me­mu mias­tu. Oka­zały bu­dynek fo­tog­ra­fowałam i głowę z apa­ratem do góry zadzierałam. Przechodził obok mnie mężczyz­na i rzekł do mnie: "Pa­ni tak zadziera głowę, myślałem, że [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 10 grudnia 2016, 22:41

Godniej żyć

Było zim­no. Pa­ra z ust le­ciała. Ręce się za­cierało. Chuchało. Niebies­ki płomień z kuchen­ki ga­zowej przy­ciągał tłumy rodzin­ne. W za­sadzie to nie można było się przy nim dob­rze og­rzać, była to dosłownie [...] — czytaj całość

opowiadanie • 14 listopada 2016, 21:20

Bogactwo w biedzie

Poz­na­li się na stu­diach. On pochodził z bo­gatej rodzi­ny, ona na­tomiast była bied­na. On się mod­nie ubierał. Ona skrom­nie i raczej niemod­nie. On ku­pował w pob­liskim skle­pie jedze­nie, jej bur­czało w brzuchu [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 9 listopada 2016, 21:29

Pier­wszy śnieg zaw­sze cie­szy i jest miły dla oka, po­tem już przes­ta­je zachwycać. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 listopada 2016, 17:50

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

11 stycznia 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa bieda uczy sza­cun­ku, [...]

11 stycznia 2017, 19:06yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa bieda uczy sza­cun­ku, [...]

11 stycznia 2017, 15:55Whitename sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa bieda uczy sza­cun­ku, [...]

7 stycznia 2017, 20:55M44G sko­men­to­wał tek­st Śpiesz się po­woli, a [...]

6 stycznia 2017, 21:50Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st SPACER

5 stycznia 2017, 00:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nowy

4 stycznia 2017, 23:32Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st Tymczasem

1 stycznia 2017, 20:11Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st Nowy Rok, czas pod­su­mowań, [...]

1 stycznia 2017, 18:12onejka sko­men­to­wał tek­st Ciężko jest stra­cić ko­goś, [...]

31 grudnia 2016, 22:01M44G sko­men­to­wał tek­st Ciężko jest stra­cić ko­goś, [...]