Lola Lola

164 teksty – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Dzień myśli

W pew­nej szko­le pod­sta­wowej dzieci dos­tały paczki z okaz­ji Dnia Dziec­ka. Były tam prze­de wszys­tkim słodycze. Każdy dzieciak był uszczęśli­wiony. Była grup­ka dzieci, która roz­pa­kowała od ra­zu pa­kun­ki i za­jadała się słodyczami. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 15 sierpnia 2018, 22:41

Niebo

Niebo zaw­sze było ta­kie sa­mo. Od sa­mego początku. La­zur nieba roz­pościera się nad naszy­mi głowa­mi. Ran­kiem, gdy wsta­je ku­la życia, przy­biera ono de­likatną barwę niebieską. Wie­czo­rem zaś żeg­na się ze Słońcem, by [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 12 sierpnia 2018, 22:55

Zwycięstwo

Idzie ulicą młody mężczyz­na. Lek­ko pod­de­ner­wo­wany. Ogląda się za siebie, ale tak, by in­ni nie po­dej­rze­wali, że coś uk­ry­wa. Ale co on uk­ry­wa? Ma gra­nat uk­ry­ty pod ma­rynarką. Będzie za­tem ak­cja! Tuż [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 10 sierpnia 2018, 02:17

Myśli

Stałam na przys­tanku. Miałam w pla­nach wy­jazd do X. Wpat­ry­wałam się w rozkład jaz­dy auto­busów. Pat­rzyłam to na rozkład, to na ze­garek. Wychwy­tywałam naj­korzys­tniej­sze połącze­nie auto­buso­we. Miałam mieć niedługo auto­bus. Od­sunęłam się [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 8 sierpnia 2018, 23:01

Opowieść szkatułkowa

Byłam na cmen­tarzu w miej­sco­wości S. Stałam przy gro­bie. Na gro­bie tym w pajęczy­nie sie­dział pająk. Roz­piął on swą pajęczynę i te­raz od­poczy­wał. Pos­ta­nowił mi opo­wie­dzieć pewną his­to­rię. Była to his­to­ria człowieka [...] — czytaj całość

opowiadanie • 8 sierpnia 2018, 12:03

Dusza

Rosło so­bie drze­wo na pus­tko­wiu. Drze­wo to było bar­dzo piękne. Wiosną ziele­niało i miało białe kwiat­ki. La­tem piękniało swą doj­rzałością. Je­sienią na­tomiast zachwy­cało feerią barw. Zimą bielało przyk­ry­te śniegiem. Drze­wo to rzucało [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 6 sierpnia 2018, 20:44

Pan z pieskiem / Piesek z panem

Stałam pew­ne­go ra­zu na przys­tanku auto­buso­wym. Przechodził obok mnie pan z pies­kiem, ta­kim małym kun­delkiem. Pos­ta­nowiłam wniknąć w ich umysły. I oto, co piesek myślał o swym pa­nu. Za­mar­twiał się, czy renta [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 4 sierpnia 2018, 16:44

Kochankowie

Le­ciał ten piękny Ko­meta na Niebie. Był jas­ny wieczór let­ni, a oni się wte­dy kocha­li, na tra­wie w ta­jem­ni­cy się całowa­li. Pełni śmie­chu i ra­dości. Ten Ko­meta im nie przeszkadzał. Ich uczucie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 27 czerwca 2018, 17:02

Najcenniejszy uśmiech

Byłam na ry­neczku w mieście K. Moją uwagę zwróciło pew­ne stois­ko. Zo­baczyłam tam bo­wiem prze­pas­tny kar­ton z książka­mi. Zaświeciły mi się oczy, roz­grzało ser­ce. Eufo­ria niesa­mowi­ta. Moją uwagę zwróciły dzieła Pru­sa czy [...] — czytaj całość

opowiadanie • 8 maja 2018, 20:28

Autobus

Jeździł tra­sami długi­mi kierow­ca auto­busu. Od wielu lat jeździł on tym swym ulu­bionym auto­karem. Nie roz­sta­wał się z nim. A pro­sił on też w ba­zie, aby mu nie od­biera­no te­go lu­biane­go przez [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 21 kwietnia 2018, 22:47

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

7 listopada 2018, 19:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 19.09.2018r. cz. 2 

22 sierpnia 2018, 15:48yestem sko­men­to­wał tek­st Myśli

22 sierpnia 2018, 13:18Badylek sko­men­to­wał tek­st Myśli

16 sierpnia 2018, 19:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dzień myśli

15 sierpnia 2018, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

15 sierpnia 2018, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

15 sierpnia 2018, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Myśli

13 sierpnia 2018, 08:52cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Niebo

12 sierpnia 2018, 22:55Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Niebo

10 sierpnia 2018, 02:17Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Zwycięstwo