Lola Lola

134 teksty – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

***

Za­marzający człowiek za­marza w opuszczo­nym do­mu. Mróz zbiera ofiary. Już zaczął po­lowa­nie w lis­to­padzie zeszłego ro­ku. Te­raz jest lu­ty. Zim­no nie jest miłe, mil­szy jest upał, choć cza­sem też niez­nośny. Dmucha sobie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • przedwczoraj, 19:22

Nikt

Nikt już nie pa­mięta te­go, co się wy­darzyło rok te­mu zimą. A co się stało? Stało się. W pew­nej wsi za­marzł bez­domny piesek. Włóczył się od wsi do wsi. Szu­kał on schronienia [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 1 lutego 2017, 21:46

Pomoc

Stałam w mieście K. na przys­tanku auto­buso­wym. Cze­kałam na auto­bus li­nii 22. Pat­rzyłam na rozkład jaz­dy. Szczęśli­wie się składało, że miał jechać za mi­nutę od me­go przyjścia na przys­ta­nek. Auto­bus jed­nak spóźniał [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 21 stycznia 2017, 14:41

Praw­dzi­wa bieda uczy sza­cun­ku, po­kory i skromności. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 stycznia 2017, 15:50

Śpiesz się po­woli, a szyb­ciej doj­dziesz do celu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 stycznia 2017, 20:44

Nowy

Szłam w sta­rym ro­ku uli­cami mias­ta K. In­tensyw­niej niż zaz­wyczaj wpat­ry­wałam się w twarze ludzkie. Coś chciałam z nich wy­ciągnąć czy zro­zumieć. Każdy człowiek jest in­ny. Każdy człowiek to ko­pal­nia myśli. Chciałabym [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 3 stycznia 2017, 20:13

Ciężko jest stra­cić ko­goś, ko­go się tak nap­rawdę nig­dy nie miało. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 grudnia 2016, 18:15

Im jes­teśmy star­si, tym in­ny sta­je się nasz pun­kt widzenia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 grudnia 2016, 12:47

Wcześniej

Była wi­gilia w Cen­trum In­terwen­cji Kry­zyso­wej. Roz­da­wano tam pre­zen­ty dzieciom, młodzieży i do­rosłym. Byłam tam z grupą ze stu­diów, je­den z chłopaków był przeb­ra­ny za Święte­go Mi­kołaja, reszta ja­ko je­go po­moc­ni­cy. Śpiewaliśmy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 14 grudnia 2016, 21:17

Uśmiech

Szłam uli­cami mias­ta K. Ro­biłam zdjęcia me­mu mias­tu. Oka­zały bu­dynek fo­tog­ra­fowałam i głowę z apa­ratem do góry zadzierałam. Przechodził obok mnie mężczyz­na i rzekł do mnie: "Pa­ni tak zadziera głowę, myślałem, że [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 10 grudnia 2016, 22:41

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 lutego 2017, 21:31Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st List: Szla­ban na le­sie, [...]

8 lutego 2017, 18:40Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 'Wyz(na)wanie

1 lutego 2017, 22:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nikt

30 stycznia 2017, 18:19Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 30.01.2017r.  

30 stycznia 2017, 16:22Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st Czasami mi­mo niechęci war­to [...]

29 stycznia 2017, 21:16Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st Mamo...  

24 stycznia 2017, 18:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pomoc

21 stycznia 2017, 18:27M44G sko­men­to­wał tek­st Pomoc

19 stycznia 2017, 20:17Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st Z se­rii: Mała

11 stycznia 2017, 19:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa bieda uczy sza­cun­ku, [...]