Lola Lola, teksty z czerwca 2013 roku

2 teksty z czer­wca 2013 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Skowronek

Pier­wsza kla­sa li­ceum. Ja niez­byt lu­biana. Po­wiem więcej - szy­kano­wana. Zajęcia ja­kieś, z ja­kiegoś przed­miotu, nie pa­miętam ja­kiego. - Bie­rze­my krzesła i us­ta­wiamy w kółeczko - roz­ka­zuje nau­czy­ciel­ka. Tak też młodzież postępuje. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 11 czerwca 2013, 18:00

Ten czas, to miejsce

Ple­cak – kos­tka - za­pako­wany, gla­ny, i w ra­zie cze­go tram­pki też. No i za­pako­wany uśmiech oraz op­ty­mizm. Po­ciąg – godzi­na 13.45. Żeg­najcie. Hej, wi­taj przygodo!

Po­mar­szczoną dłonią ot­wiera drzwi. Skrzy­pią. Czy trzeba [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 6 czerwca 2013, 15:28

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.