Lola Lola, teksty z kwietnia 2015 roku

4 teksty z kwiet­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Szkiełko

Byłam na cmen­tarzu. Wiatr wyrządził wiele szkód. Wszędzie bo­wiem leżały przewróco­ne wa­zony z kwiata­mi i znicze. Moją uwagę przy­kuło leżące na gro­bie szkiełko od oku­larów.

Oka­zało się, że na­leży ono do zmarłego, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 16 kwietnia 2015, 15:59

Szepty

Ko­lej­na porzu­cona uczel­nia, ko­lej­ne porzu­cone ideały. I zamiary.
Te­raz będzie tam dzianie się i codzien­ność. Zwykłość. Bez pa­mięta­nia o mnie. Za­pom­nienie. I tak, gdy tam byłam, byłam jak­by po­za. Czy ktoś mnie znał? [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 15 kwietnia 2015, 13:55

Ziemniaki

Pew­na ko­bieta wra­cała ze skle­pu do do­mu. Ku­piła ziem­niaki na obiad.
Spie­szyła się bar­dzo. Dzieciom trze­ba obiad ugo­tować. Skrom­ny po­siłek mu­si przyszy­kować dla wygłod­niałych brzuchów. Szła chod­ni­kiem, była blis­ko do­mu, i nag­le pękła [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 13 kwietnia 2015, 17:56

Świnie

Wieźli wiep­rze w dzień wiosen­ny. W ciężarówce się tłoczyły świnie.
Ko­lebały się z jed­nej stro­ny na drugą. Ziewały. Nud­no im było.
Wydzielały niemiłą woń zwierzęta. Sa­mochód ze świ­niami prze­jeżdżał przez pewną wieś, obok przystanku [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 6 kwietnia 2015, 18:35

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.