Lola Lola, teksty z lipca 2016 roku

4 teksty z lip­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Serca

Była bieda była zaw­sze była. Nie pa­mięta się te­go, ale zaw­sze było. Pat­rząc na krop­le deszczu przy­pomi­na się ta po­ra. Gdy jadło się zupę z po­ra. Ale był też prześwit słoneczny w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 15 lipca 2016, 14:52

Pustynia

Na pus­ty­ni życia nie ma. Jest życie po­zor­ne. Wiele stop­ni w dół. W no­cy. Życie tli się wszędzie, ale na pus­ty­ni go bra­kuje. Leży bu­tel­ka po oranżadzie na uli­cy. Leży tam już [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 9 lipca 2016, 22:58

Szczęśliwi

Cze­kałam na auto­bus w mieście K. na pla­cu św. Józe­fa, obok li­ceum im. As­ny­ka. Jest tam przys­ta­nek. Nieopo­dal na ław­ce sie­dział bez­domny człowiek. Miał ja­kieś to­boły przy so­bie. Był nie­chluj­nie ub­ra­ny. Miał [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 7 lipca 2016, 22:00

Rozmowy

Jechałam auto­busem przez mias­to. Usiadł koło mnie sta­ruszek. Zaczął ze mną roz­mowę. Prze­jeżdżaliśmy obok su­per­marke­tu. Sta­ruszek po­wie­dział, że nie ma już ho­telu Pros­na, który stał kiedyś na miej­scu mar­ke­tu. Rzeczy­wiście ho­tel został [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 2 lipca 2016, 17:36

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.