Lola Lola, teksty z listopada 2012 roku

5 tekstów z lis­to­pada 2012 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Oj, tak napisałam, bo płakałam...

Mała cy­ganeczka sie­dzi przy przychod­ni le­kar­skiej. Ma ku­beczek, do które­go ludzie wrzu­cają pieniądze. Cy­ganeczka gra na har­mo­nii, obok niej sie­dzi piesek, wi­docznie znudzo­ny: „Kiedy pójdziemy do do­mu?” Główkę trzy­ma na łap­kach. Obok [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 28 listopada 2012, 07:43

Pędzi...

Kla­sa 7 b. Wy­cie­czka w góry. Było pięknie. Za­pamiętałam cud­ne oko­liczności przy­rody. Mu­siałam się jed­nak sku­pić także na czym in­nym. W prze­pięknym miej­scu życie mi zat­ru­wali in­ni uczniowie. Znęca­li się na­de mną [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 15 listopada 2012, 17:21

I stało się

I stało się


”I stało się dziś
Co miało dziś się stać
I cóż ? I nic ...
Za­pom­nieć o tym chcę ...”

Ich tro­je- „ I stało się”

Jeśli do mnie nie napiszesz, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 11 listopada 2012, 23:10

Wycieczka na bogato i na biedno

Wy­cie­czka. Kla­sa 8a jedzie do War­sza­wy. Jadą dwie ko­leżan­ki Ag­nie­szka i Ni­kola. Siedzą obyd­wie w auto­busie. Ag­nie­szka ma ka­nap­ki ze smal­cem. Ni­kola snic­kersy. Ag­nie­szka poetycznie spogląda na niebo, drze­wa i pta­ki fruwające. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 10 listopada 2012, 22:46

Pod wierzbą

Nikt mnie nie ro­zumie. Zos­tałam sa­ma so­bie. Mam prob­le­my psychiczne. Ale nikt o tym nie wie. Sa­ma na­wet nie wiem. Ciągle w kon­flik­tach z rodziną. Oni nie wiedzą, jak się zacho­wać wobec [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 9 listopada 2012, 22:55

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.