Lola Lola, teksty z listopada 2016 roku

4 teksty z lis­to­pada 2016 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Godniej żyć

Było zim­no. Pa­ra z ust le­ciała. Ręce się za­cierało. Chuchało. Niebies­ki płomień z kuchen­ki ga­zowej przy­ciągał tłumy rodzin­ne. W za­sadzie to nie można było się przy nim dob­rze og­rzać, była to dosłownie [...] — czytaj całość

opowiadanie • 14 listopada 2016, 21:20

Bogactwo w biedzie

Poz­na­li się na stu­diach. On pochodził z bo­gatej rodzi­ny, ona na­tomiast była bied­na. On się mod­nie ubierał. Ona skrom­nie i raczej niemod­nie. On ku­pował w pob­liskim skle­pie jedze­nie, jej bur­czało w brzuchu [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 9 listopada 2016, 21:29

Pier­wszy śnieg zaw­sze cie­szy i jest miły dla oka, po­tem już przes­ta­je zachwycać. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 listopada 2016, 17:50

Dwie przeróbki

Wy­lała się ma ka­wa pachnąca, orzeźwiająca (przeróbka ut­wo­ru Ada­ma Mic­kiewicza: Po­lały się łzy me czys­te, rzęsiste)

Wy­lała się ma ka­wa pachnąca, orzeźwiająca
Na moją bluzkę nową, szałową
Na mój stół drew­niany, wypolerowany
Na moją podłogę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 listopada 2016, 21:11

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.