Lola Lola, teksty z maja 2015 roku

2 teksty z ma­ja 2015 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Słowo harcerza

Przy­wiąza­li w le­sie w Gołucho­wie (a może to był Ja­rocin) psa do drze­wa.
Pies był ład­ny, las też. Łańcuchem zos­tał przy­wiąza­ny. Łańcuch okręco­ny wokół drze­wa kil­kakrot­nie, żeby pies nie mógł uciec, żeby [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 11 maja 2015, 19:12

Przyjaźń

Pięć lat te­mu byłam w Śro­dowis­ko­wym Do­mu Sa­mopo­mocy w Lis­ko­wie. Miesiąc z da­la od do­mu. W porówna­niu z in­ny­mi placówka­mi te­go ty­pu, ten ja­wił się ja­ko sa­nato­rium. Poz­nałam wielu ludzi. Z innymi [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 8 maja 2015, 20:58

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.