Lola Lola, teksty z października 2014 roku

2 teksty z paździer­ni­ka 2014 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Tofik

„bo pies jest głod­ny świat jest groźny”

Kom­bajn do zbiera­nia kur po wios­kach – „Dubrownik”

Nie wiado­mo, skąd się wziął. Nie wiado­mo. Spadł jak krop­la deszczu na tę wiej­ską ziemię. Naj­smut­niej­sze psie oczy, jakie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 30 października 2014, 19:37

Przyjdą te placki z mamą czy nie?

Ma­ma dziś pra­cuje do późna w no­cy. W res­taurac­ji go­tuje ko­lację dla ja­kichś gości. Po­dob­no to wi­zyta osób na wy­sokim sta­nowis­ku. Stąd ma­my nie ma jeszcze w do­mu, choć jest już druga [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 4 października 2014, 21:15

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.