Lola Lola, teksty z sierpnia 2013 roku

3 teksty z sier­pnia 2013 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Zaczarowany fotel

Jechałam auto­busem do do­mu. Gdy weszłam do auto­karu, usiadłam w pier­wszym sie­dze­niu za­raz za kierowcą. Przy ok­nie sie­działa pew­na ko­bieta - długowłosa blon­dynka. Włosy zasłaniały jej twarz. Trzy­mała ona ja­kiś pa­kunek na [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 9 fiszek • 23 sierpnia 2013, 16:18

Empatia

Mat­ka pra­cuje i nie wie, że dzieci wiedzą. Ale co wiedzą? Wiedzą, że ma­ma ciężko pra­cuje. Mat­ka od wczes­nych po­ran­nych godzin sie­dzi w szklar­ni, pra­cuje przy ogórkach. Bez­li­tos­ny żar z nieba. Słońce [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 6 sierpnia 2013, 17:00

Fotogniot

Był so­bie pew­ne­go ra­zu chłopiec. W je­go ręce wpadł apa­rat fo­tog­ra­ficzny. Za trzydzieści złotych ku­pił apa­rat ana­logo­wy u zna­jome­go fo­tog­ra­fa, który pro­wadzi stu­dio fo­tog­ra­ficzne. Tamże, gdy wy­woływał kliszę lub ku­pował nową, miał [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 2 sierpnia 2013, 17:24

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.