Lola Lola, teksty z sierpnia 2016 roku

7 tekstów z sier­pnia 2016 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Patriotyzm

Dziś drze­wa szu­mią smut­kiem. Zbliżają się dni, o których nikt by nie po­myślał, że będą ty­mi złymi. Dziew­czy­na leży rozłożona na ka­napie, która jest w sty­lu Bieder­meier. Czy­ta książkę. Nie wiem o [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 30 sierpnia 2016, 18:18

Skwierczący brzuch

Skwier­czący brzuch, bo dzień się ten zbliża. Pier­wsze­go września pochod­nia strachu zapłonie. Ci, których przez dwa miesiące nie widziałeś, od­palą mo­tory niena­wiści. Ale na ra­zie są jeszcze wa­kac­je, dla twe­go umysłu już [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 29 sierpnia 2016, 16:27

Chłopcy, powoli!

Idę so­bie uli­cami mias­ta K. Prze­de mną idzie rodzi­na. Oj­ciec, mat­ka oraz trójka dzieci - dwaj chłop­cy oraz dziew­czyn­ka. Wszys­tkie dzieci mają małe, dziecięce ro­wer­ki. Przed mu­zeum żona i dzieci żeg­nają się [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 28 sierpnia 2016, 20:00

Szlak

Pra­cowała w fab­ry­ce. Miała trójkę dzieci. Wycho­wywała je sa­ma. Do pra­cy miała z ki­lometr. Była wte­dy śnieżna zi­ma. Dzieci jeszcze spały. Nak­ryła je puchową pie­rzynką. Po­myślała jeszcze: "Niech jeszcze śpią". A sama [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 16 sierpnia 2016, 19:25

Być

Jes­tem i zaz­droszczę. Zaz­droszczę twe­mu ob­razko­wi na ścianie i kwiat­ko­wi w do­niczce, że mogą na Ciebie spoglądać. Że są świad­ka­mi Twych naj­pros­tszych czyn­ności. Pat­rzą się, jak się ubierasz i jesz. Im jest [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 9 sierpnia 2016, 19:00

Fraszka

Jechałam autem. Na ławeczce sie­dział star­szy mężczyz­na. Na­wiązał się między na­mi kon­takt wzro­kowy. I oto poz­nałam his­to­rię mężczyz­ny. Wycho­wywał się w wielodziet­nej, bied­nej rodzi­nie. Ja­ko do­rosły człowiek za­mie­szki­wał w sto­dole - czy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 8 sierpnia 2016, 18:05

Podwórkowe opowieści

Gdy byłam mała, ra­zem z sios­tra­mi wchodziłyśmy na bramę podwórkową i machałyśmy jadącym kierow­com. Dom mój i podwórze leżały blis­ko ruchli­wej uli­cy. Bra­ma też stała w niewiel­kiej od­ległości od uli­cy. Co robili [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 5 sierpnia 2016, 17:20

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.