Lola Lola, opowiadania

167 tekstów (opo­wiada­nia) – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Dar

Siedzą na dachu dwa pta­ki: gołąb i szpak. Gołąb smęci i smęci szpa­kowi. A to, że chle­ba nie ma. Mu­si żeb­rać o jedze­nie. A gdy coś dos­ta­nie, to wróble mu za­bierają. Są [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 21 kwietnia 2019, 14:01

Tajemnica

Grób, je­den z wielu. Ten jed­nak był za­nied­ba­ny. Ka­mień te­go gro­bu pękł kiedyś na pół. Jed­nak ktoś sca­lił pęknięcie zap­rawą mu­rar­ską. Nie jest z tym gro­bem źle. Są gor­sze. Za­nied­ba­ne, opuszczo­ne. Stoimy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 1 kwietnia 2019, 19:51

Papierowy dom

W pa­piero­wym do­mu wszys­tko jest niepoukłada­ne. Życie się toczy, ja­kiego się nie chce. Ktoś trzy­ma psa na smyczy, przy­wiąza­nego do bu­dy. Pies ten nie doświad­cza uczuć. Jest bo­wiem trzy­many na te­renie budowy. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 25 marca 2019, 15:46

"Tu" "i" "teraz" (trzy opowieści dla polonisty)

"Tu":
Stoi dziew­czyn­ka na chod­ni­ku. Cze­ka na światłach, aż zmieni się na zielo­ne. W dłoni trzy­ma te­lefon komórko­wy. Sku­piona na tej jed­nej rzeczy, nie widząca świata po­za nią. A dzieje się dużo, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 28 lutego 2019, 20:23

Płacząca wierzba

Szłam so­bie ulicą. Dos­trzegłam przy chod­ni­ku rosnące drze­wo. Była to wie­rzba płacząca. Jej kształt był osob­li­wy. Tworzyła ona bo­wiem swois­ty pa­rasol z siebie. Gałęzie pod na­porem ciężaru ugi­nały się aż do ziemi. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 16 lutego 2019, 16:33

Z duszą

Szłam ulicą. Przechodziłam obok kościoła. Nag­le zacze­piła mnie pew­na sta­ruszka w czer­wo­nym swe­ter­ku słowa­mi: "Dzień dob­ry, jak po pog­rze­bie? Szko­da chłopa­ka, młody był jeszcze..." Skon­ster­no­wana nie wie­działam, co rzec. Ko­bieta po­deszła do [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 11 lutego 2019, 14:13

A więc wojna

Po­ruszyła się w po­koju fi­ran­ka na wiet­rze. Po­tem jeszcze raz i następny. Po­wiew wiat­ru szedł od ok­na. Tak cicho i łagod­nie. Było spo­koj­nie na zewnątrz. Ko­bieta w po­koju sie­działa na szez­longu i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 22 stycznia 2019, 17:57

Żniwa

Było to w żni­wa. Maszy­na rol­nicza zeb­rała słomę i za­wiązała ją w bel­ki. Pow­stało wiele ta­kich be­lek. Wszys­tkie były zgrab­nie zwi­nięte. Wyróżniała się jed­na be­la. Była na uboczu, koło po­la ku­kurydzy. Jakaś [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 12 stycznia 2019, 23:56

Słonecznik i Słońce

Kiedyś pow­staną Pow­stańcy i prze­mawiać będą. Że to i owo się zdarzyło. A zdarzyło się wiele. Bo każda człowieko­dusza miała swo­je włas­ne myśli, swój włas­ny od­biór rzeczy­wis­tości, swój odrębny pogląd na to, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 11 stycznia 2019, 11:14

Marzenia

Grób jest jak każdy grób. Z ka­mienia, z krzyżem, ze zniczem. Ale pocho­wani w nich in­ni. Każda dusza jest in­na, tak jak w cieles­nym życiu była in­na.
Są obok siebie dwa groby. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 7 stycznia 2019, 19:42

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 kwietnia 2019, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Dar

21 kwietnia 2019, 14:01Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dar

20 kwietnia 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 19.04.2019r.  

14 kwietnia 2019, 20:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mała rzecz

13 kwietnia 2019, 16:08Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Mała rzecz

3 kwietnia 2019, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tajemnica

1 kwietnia 2019, 19:51Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Tajemnica

31 marca 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 31.03.2019r.  

26 marca 2019, 08:52kati75 sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom

25 marca 2019, 19:02yestem sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom