Lola Lola, strona 18

180 tekstów – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Anioł

Mała dziew­czyn­ka stoi na środ­ku ko­rytarza szkol­ne­go. Jest w pier­wszej a może w dru­giej kla­sie. Widzi pod ok­nem stojące "ol­brzy­my". Tam dziew­czyn­ka da­lej nie sięga. Myśli tyl­ko : "Tam to du­zi". W [...] — czytaj całość

opowiadanie • 28 października 2011, 21:58

Tydzień temu... dwa tygodnie temu...

-Ma­mo, daj tę gar­sonkę, to ją przep­ra­suję- po­wie­działa młoda dziew­czy­na do siedzącej na brze­gu łóżka matki.
Ko­bieta, która nie od ra­zu za­reago­wała na py­tanie, pod­niosła spuszczoną głowę i ręką wska­zała wielką szafę stojącą [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 27 października 2011, 22:08

Strach

Ko­lej­na próba. Mała Mańka znów idzie na lek­cję. Trzy­ma za rękę matkę. Już są blis­ko "szóstki”. W kla­sie wi­dać Alę, Elę i Olę siedzące w ław­kach. Ala na­wet już ot­wiera ele­men­tarz.
- [...] — czytaj całość

opowiadanie • 23 października 2011, 21:16

Podróż

Wy­cie­czka ro­wero­wa. Do ple­caka wkładam ciepły swe­ter, książkę, no­tat­nik, długo­pis, lęk, ter­mos z her­batą, koc, kanapkę.
Cel? Tam gdzie cisza spo­tyka się ze spokojem.
Kiedy? Gdy Księżyc wsta­je a Słońce odchodzi.
Do złotych łąk jadę, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 21 października 2011, 19:18

Matka

Ze łza­mi w oczach, widząc, jak córka przy­mie­rza suk­nię ślubną:

Mar­tu­sia, córuchna mo­ja! Pięknie! Pięknie wygląda! Mo­ja córu­sia. Dziec­ko mo­je... Kiedy to tak urosła? Całe życie ją wycho­wywałam, a te­raz ma odejść z [...] — czytaj całość

opowiadanie • 20 października 2011, 20:56

Kartonowe dzieciństwo

Na podwórku między dwiema ka­mieni­cami koło niebies­kich kon­te­nerów na śmieci ba­wi się grup­ka dzieci. Ciepły choć pochmur­ny dzień sier­pniowy. Chłopiec zno­si skądś płyty z kar­to­nu i drew­na, ja­kieś lis­twy czy des­ki. Grupka [...] — czytaj całość

opowiadanie • 18 października 2011, 19:25

Jabłoń- alternatywne światy

Głód wy­gonił ją z do­mu. Ka­zał jej wsiąść na ro­wer i jechać. W do­mu nie znaj­dzie bo­wiem roz­wiąza­nia. Trze­ba go szu­kać gdzie in­dziej. Trze­ba zacząć działać.
Oto da­leko rośnie jabłoń, która w [...] — czytaj całość

opowiadanie • 17 października 2011, 14:50

Dziwna para

Ulicą No­wy Ry­nek idzie człowiek o długich no­gach. Ma na so­bie ja­kiś fan­tastyczny strój jak­by clow­na. Człowiek ten kroczy na szczudłach w to­warzys­twie grup­ki uśmie­chniętych dzieci z fiole­towy­mi ba­loni­kami w rękach. Do [...] — czytaj całość

opowiadanie • 16 października 2011, 17:20

Azor

- Aaaaaazor ! Aaaaaazor !
- Cze­go się, Mag­da, wydzierasz?! - krzyczy mat­ka roz­wie­szająca pra­nie na podwórku do kil­ku­let­niej córeczki, która drażni psa- sta­rego, poczci­wego kun­dla o imieniu Azor, wyglądem przy­pomi­nające­go psa rasy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 15 października 2011, 17:15

Ach!

Ma­luję paz­nokcie u rąk. Dziś idę na roz­mowę w spra­wie pra­cy. De­ner­wuję się, jak to w ta­kich sy­tuac­jach bywa.
Już na miej­scu uśmie­chnięta sek­re­tar­ka wręcza mi an­kietę, którą muszę wy­pełnić. W po­koju, do [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 14 października 2011, 18:09

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 kwietnia 2019, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Dar

21 kwietnia 2019, 14:01Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dar

20 kwietnia 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 19.04.2019r.  

14 kwietnia 2019, 20:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mała rzecz

13 kwietnia 2019, 16:08Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Mała rzecz

3 kwietnia 2019, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tajemnica

1 kwietnia 2019, 19:51Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Tajemnica

31 marca 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 31.03.2019r.  

26 marca 2019, 08:52kati75 sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom

25 marca 2019, 19:02yestem sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom