Lola Lola, teksty z grudnia 2012 roku

4 teksty z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Dożynki i uczeń

Dożyn­ki na bois­ku szkol­nym. Kil­ka­naście dni przed roz­poczęciem ro­ku szkol­ne­go. Ma­rek, uczeń tu­tej­szej szkoły, przyszedł z rodzi­cami na dożyn­ko­we święto. Miał niebieską fla­nelową koszulę. Było mu gorąco. Spo­cił się. Ma­ma ku­piła mu [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 15 grudnia 2012, 20:38

Dożynki i chłopiec

Na dożyn­kach by­li ta­cy, co chcieli posłuchać mu­zyki, po­tańco­wać, na­pić się pi­wa (i nie tyl­ko). Było mnóstwo jedze­nia. Wszys­cy cze­kali, kiedy będzie można coś wziąć na ząb. A pachniało niesa­mowi­cie. Tu mięsiwo, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 13 grudnia 2012, 12:30

Żaba

Była raz so­bie nie­szczęśli­wa żaba, cier­piała na dep­resję, miała myśli sa­mobójcze. Zaw­sze ra­no, gdy się budziła, miała na­pady lęku. W ogóle świat wy­dawał jej się bez­nadziej­ny. Zas­ta­nawiała się: „Jeśli ma być beznadziejne [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 11 grudnia 2012, 19:48

Ślimak i przychodnia

Był raz człowiek cho­ry psychicznie, mie­szkał na przed­mieściach Ka­lisza, a dokład­nie na uli­cy Pod­ko­wińskiego. Mie­szkał z rodziną, która go wspierała psychicznie w chorobie.
Tułał się po wielu kli­nikach. Kiedyś oka­zało się, że mają [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 1 grudnia 2012, 17:58

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.