Lola Lola, teksty z grudnia 2016 roku

4 teksty z grud­nia 2016 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Ciężko jest stra­cić ko­goś, ko­go się tak nap­rawdę nig­dy nie miało. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 grudnia 2016, 18:15

Im jes­teśmy star­si, tym in­ny sta­je się nasz pun­kt widzenia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 grudnia 2016, 12:47

Wcześniej

Była wi­gilia w Cen­trum In­terwen­cji Kry­zyso­wej. Roz­da­wano tam pre­zen­ty dzieciom, młodzieży i do­rosłym. Byłam tam z grupą ze stu­diów, je­den z chłopaków był przeb­ra­ny za Święte­go Mi­kołaja, reszta ja­ko je­go po­moc­ni­cy. Śpiewaliśmy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 14 grudnia 2016, 21:17

Uśmiech

Szłam uli­cami mias­ta K. Ro­biłam zdjęcia me­mu mias­tu. Oka­zały bu­dynek fo­tog­ra­fowałam i głowę z apa­ratem do góry zadzierałam. Przechodził obok mnie mężczyz­na i rzekł do mnie: "Pa­ni tak zadziera głowę, myślałem, że [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 10 grudnia 2016, 22:41

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.