Lola Lola, teksty z grudnia 2016 roku

4 teksty z grud­nia 2016 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Ciężko jest stra­cić ko­goś, ko­go się tak nap­rawdę nig­dy nie miało. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 grudnia 2016, 18:15

Im jes­teśmy star­si, tym in­ny sta­je się nasz pun­kt widzenia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 grudnia 2016, 12:47

Wcześniej

Była wi­gilia w Cen­trum In­terwen­cji Kry­zyso­wej. Roz­da­wano tam pre­zen­ty dzieciom, młodzieży i do­rosłym. Byłam tam z grupą ze stu­diów, je­den z chłopaków był przeb­ra­ny za Święte­go Mi­kołaja, reszta ja­ko je­go po­moc­ni­cy. Śpiewaliśmy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 14 grudnia 2016, 21:17

Uśmiech

Szłam uli­cami mias­ta K. Ro­biłam zdjęcia me­mu mias­tu. Oka­zały bu­dynek fo­tog­ra­fowałam i głowę z apa­ratem do góry zadzierałam. Przechodził obok mnie mężczyz­na i rzekł do mnie: "Pa­ni tak zadziera głowę, myślałem, że [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 10 grudnia 2016, 22:41

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 kwietnia 2019, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Dar

21 kwietnia 2019, 14:01Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dar

20 kwietnia 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 19.04.2019r.  

14 kwietnia 2019, 20:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mała rzecz

13 kwietnia 2019, 16:08Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Mała rzecz

3 kwietnia 2019, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tajemnica

1 kwietnia 2019, 19:51Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Tajemnica

31 marca 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 31.03.2019r.  

26 marca 2019, 08:52kati75 sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom

25 marca 2019, 19:02yestem sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom