Lola Lola, teksty z lipca 2015 roku

3 teksty z lip­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Owoc

Ot­worzo­no bra­my ka­cetu i po­wie­dziano: "Możecie iść, jes­teście wol­ni". - Jak to? Wol­ni? - po­wie­działa gru­pa osób. Niedo­wie­rza­nie. Po­ważnie? Że możemy już iść. Wyjść z nasze­go do­mu, ot tak so­bie. No bo [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 30 lipca 2015, 19:43

W Bosko nie było bosko...

Kiedy miałam za­kończe­nie ósmej kla­sy (tak, kocha­ni, wte­dy jeszcze nie było gim­nazjum), byłam już po egza­minach do li­ceum (tak, wte­dy były jeszcze egza­miny wstępne). Było to pry­wat­ne li­ceum, dla­tego egza­miny były dużo [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 28 lipca 2015, 15:37

Czy zdążą?

Opo­wieść pier­wsza:
Szły kaczki gęsiego. Chciały dos­tać się do par­ku. Od śro­dowis­ka na­tural­ne­go od­gradzała je ściana an­tydźwięko­wa oraz uli­ca. Zde­zorien­to­wane kaczki bały się mnie idącej chod­ni­kiem. Roz­paczli­wie szu­kały wyjścia z pułap­ki. Uciekały [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 12 lipca 2015, 20:44

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 kwietnia 2019, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Dar

21 kwietnia 2019, 14:01Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dar

20 kwietnia 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 19.04.2019r.  

14 kwietnia 2019, 20:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mała rzecz

13 kwietnia 2019, 16:08Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Mała rzecz

3 kwietnia 2019, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tajemnica

1 kwietnia 2019, 19:51Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Tajemnica

31 marca 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 31.03.2019r.  

26 marca 2019, 08:52kati75 sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom

25 marca 2019, 19:02yestem sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom