Lola Lola, teksty z lipca 2015 roku

3 teksty z lip­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Owoc

Ot­worzo­no bra­my ka­cetu i po­wie­dziano: "Możecie iść, jes­teście wol­ni". - Jak to? Wol­ni? - po­wie­działa gru­pa osób. Niedo­wie­rza­nie. Po­ważnie? Że możemy już iść. Wyjść z nasze­go do­mu, ot tak so­bie. No bo [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 30 lipca 2015, 19:43

W Bosko nie było bosko...

Kiedy miałam za­kończe­nie ósmej kla­sy (tak, kocha­ni, wte­dy jeszcze nie było gim­nazjum), byłam już po egza­minach do li­ceum (tak, wte­dy były jeszcze egza­miny wstępne). Było to pry­wat­ne li­ceum, dla­tego egza­miny były dużo [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 28 lipca 2015, 15:37

Czy zdążą?

Opo­wieść pier­wsza:
Szły kaczki gęsiego. Chciały dos­tać się do par­ku. Od śro­dowis­ka na­tural­ne­go od­gradzała je ściana an­tydźwięko­wa oraz uli­ca. Zde­zorien­to­wane kaczki bały się mnie idącej chod­ni­kiem. Roz­paczli­wie szu­kały wyjścia z pułap­ki. Uciekały [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 12 lipca 2015, 20:44

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.