Lola Lola, teksty z listopada 2011 roku

12 tekstów z lis­to­pada 2011 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Komunia z laptopem

No, a te­raz pre­zent ode mnie. To­mek ot­wiera pa­kunek z zaw­rotną szyb­kością. On się do­myśla, co to jest, do­myśla się. Ale stwarza po­zory niewie­dzy, Zas­kocze­nie (jas­ne). To lap­top!!! Hur­rra! In­ne pre­zen­ty znajdują [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 30 listopada 2011, 19:41

***** idzie ze spuszczoną głową

Sebastian

Se­bas­tian idzie ze spuszczoną głową. Właśnie dos­tał się do li­ceum. Zdał dob­rze egza­miny wstępne. Cze­mu więc ma opuszczoną głowę? Co się ta­kiego stało? Ano stało się. Już na początku ro­ku szkol­ne­go (gdzie [...] — czytaj całość

opowiadanie • 26 listopada 2011, 23:36

Głód- obrazki

Pomidor
W pew­nym zna­nym su­per­marke­cie na stois­ku z warzy­wami znaj­du­je się miej­sce, do które­go tra­fiają nadwątlo­ne warzy­wa i owo­ce, których ce­na jest znacząco pom­niej­szo­na. Wszys­tko od­po­wied­nio za­pako­wane, z nak­le­joną czer­wo­no- białą na­lepką informującą [...] — czytaj całość

opowiadanie • 21 listopada 2011, 00:25

Eh, ten tłusty czwartek…

Tłus­ty czwar­tek. Dla niektórych chu­dy czwar­tek. Bo są ludzie, którzy zjedzą te­go dnia kar­to­ny pączków i ta­cy, którzy nic nie zjedzą. Co za rozbieżność.

Ra­nek u rodzi­ny K. Ma­ma ro­bi her­batę rodzi­nie. Została [...] — czytaj całość

opowiadanie • 19 listopada 2011, 19:48

Bieda

Sąsiad zaw­sze poratuje
Nie miała miału. Ale zab­rzmiało. Ale to praw­da. Skończył się opał. Dzieci chodzą po do­mu i trzęsą się z zim­na. Po pros­tu nie idzie wyt­rzy­mać. Dzieci mówią do ma­my: "Mama, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 18 listopada 2011, 21:23

Ważne zdarzenie

Pra­ca domowa

Na­piszę wyp­ra­cowa­nie pt. : " Ważne zdarze­nie w moim życiu ".


W moim życiu zdarzyły się dwie ważne dla mnie i mo­jej rodzi­ny rzeczy.
Pier­wsze zdarze­nie było [...] — czytaj całość

opowiadanie • 14 listopada 2011, 23:20

Syn

Wi­gilia w do­mu u rodzi­ny K. Spędzają święta syn z matką. Sa­mi. Stół ugi­na się od przeróżnych pyszności. Wszys­tko przy­goto­wane przez pa­nią K. Wszys­tko na swoim miej­scu- rozłożone na sto­le. Nic tylko [...] — czytaj całość

opowiadanie • 12 listopada 2011, 23:23

Ojciec

Każdy dzień zaczęty w złym hu­morze. Z pro­mieniami słońca pro­mienie niena­wiści. W tym mik­rokli­macie niep­rzy­jaz­nym człowieko­wi ciągle grzmi i błys­ka się. Idące zaw­sze według sce­nariu­sza życie, gdzie nie ma miej­sca na miłość [...] — czytaj całość

opowiadanie • 11 listopada 2011, 15:57

Mój tata

Mój ta­ta leży pi­jany na chod­ni­ku. A właści­wie to leży na scho­dach przy wejściu do naszej ka­mieni­cy. Wyglądam przez ok­no zza fi­ran­ki. Po­magają mu wstać je­go dwaj kum­ple, ale sa­mi są tak [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 listopada 2011, 17:06

Kobieta z chlebem

W mieście K., parę kroków prze­de mną, idzie chod­ni­kiem ko­bieta. W pra­wej ręce trzy­ma plas­ty­kową torbę ko­loru białego. Tor­ba prześwi­tuje. W jej wnętrzu wi­dać bochen chle­ba i coś tam jeszcze. Uwagę moją [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 5 listopada 2011, 21:07

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 kwietnia 2019, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Dar

21 kwietnia 2019, 14:01Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dar

20 kwietnia 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 19.04.2019r.  

14 kwietnia 2019, 20:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mała rzecz

13 kwietnia 2019, 16:08Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Mała rzecz

3 kwietnia 2019, 12:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tajemnica

1 kwietnia 2019, 19:51Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Tajemnica

31 marca 2019, 13:43Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 31.03.2019r.  

26 marca 2019, 08:52kati75 sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom

25 marca 2019, 19:02yestem sko­men­to­wał tek­st Papierowy dom