Lola Lola, teksty z listopada 2014 roku

4 teksty z lis­to­pada 2014 ro­ku – auto­rem jest Lo­la Lo­la.

Płacz

Jest ja­kaś bieda w życiu, która po­wodu­je przygnębienie.
Chodzi do szkoły. Nie ma jed­nak pieniędzy na bi­let auto­buso­wy. Ma­ma mówi, że zaw­sze coś się wys­kro­bie. Te ręce idą pożyczać od sąsiadów.

W [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 10 listopada 2014, 01:09

Mąż

Jes­tem na uczel­ni, cze­kam na zajęcia. Siedzę na ko­rytarzu. Cze­kam na męża.
Bo oto jest nim każdy przechodzący chłopak. Zaw­sze so­bie myślę: „Tak. To na pew­no będzie ten… Ten je­dyny już na zawsze…” [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 13 fiszek • 7 listopada 2014, 21:48

Na cmentarzu

Byłyśmy na cmen­tarzu. Zwie­dzałyśmy tę je­go część, która jest za­nied­ba­na, wręcz opuszczo­na. Moją uwagę zwrócił grób, z które­go wy­ras­tało drze­wo. Korze­nie je­go wras­tały w miej­sce pochówku. Po­myślałam so­bie, że drze­wo wys­sało energię [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 4 listopada 2014, 22:29

Śiku

Nie pa­mięta się swe­go pier­wsze­go śiku. Ola pa­mięta in­ne śiku.
Poszła do zerówki pier­wszy raz. W ten pier­wszy dzień pośikała się ze strachu. Bo ma­ma ją sa­ma pier­wszy raz zos­ta­wiła. Mok­re raj­tu­zy nie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 1 listopada 2014, 15:49

Lola Lola

Zeszyty
  • Wszystko... – Każdy utwór jest god­ny przeczy­tania i uwa­gi, jest w nim bo­wiem myśl człowie­cza za­war­ta.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:55yestem sko­men­to­wał tek­st Żniwa

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 23:56Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 19:59yestem sko­men­to­wał tek­st Słonecznik i Słońce

11 stycznia 2019, 11:14Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Słonecznik i Słońce

10 stycznia 2019, 11:03Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st AJKA(recenzja fil­mu)

7 stycznia 2019, 19:42Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Marzenia

28 grudnia 2018, 07:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Los

25 grudnia 2018, 22:05Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Los

23 grudnia 2018, 14:34Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 21.12.2018r.